Copyright 2024 - ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ
  • .

  • .

  • .

  • .Завршни сметки за 2023 година

Завршна сметка - 1 дел

Завршна сметка - 2 дел

 

Завршни сметки за 2022 година

Завршна сметка 2022 дел 1

Завршна сметка 2022 дел 2

Завршна сметка 2022 дел 3

 

Завршни сметки за 2021 година

Завршна сметка - 1 дел

Завршна сметка - 2 дел

 

Завршни сметки за 2020 година

Завршна сметка - 1 дел
Завршна сметка - 2 дел
Завршна сметка - 3
дел
Завршна сметка - 4 дел
Завршна сметка - 5
дел
Завршна сметка - 6 дел
Завршна сметка - 7
дел
Завршна сметка - 8 дел
Завршна сметка - 9
дел

 

Завршни сметки за 2019 година

Завршна сметка

 

Завршни сметки за 2018 година

Буџетска сметка

Образложение на буџетска сметка

Самофинансирачки активности

 

 

Завршни сметки за 2017 година

Приходи и расходи

Биланс на состојба

Посебни податоци

Годишна сметка 2017

Извештај за работа 2017

 

Завршни сметки за 2016 година

Буџетска сметка

Донаторска сметка 1

Донаторска сметка 2

Самофинансирачки активности