Copyright 2024 - ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ
 • .

 • .

 • .

 • .

 1. Служба за административни и помошно - технички работи

  1. Оддел за административни работи и управување со човечки ресурски

  2. Оддел за помошно – технички работи

 2. Служба за брак и семејство и семејно насилство

  1. Оддел за брак и семејство

  2. Оддел Советувалиште

  3. Оддел за семејно насилство

  4. Оддел- Центар за лица - жртви на семејно насилство

 3. Служба за заштита на деца

  1. Оддел- Дневен центар за улични деца - деца на улица

 4. Служба за заштита на возрасни и стари лица

  1. Оддел – Дневен центар за лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанци и прекурзози

  2. Оддел –Центар за лица бездомници

  3. Оддел- Дневен центар за стари и возрасни лица

 5. Служба за лица со пречки во менталниот или телесниот развој

  1. Оддел – Дневен Центар за лица со ментална или телесна попреченост

  2. Оддел - Дневен Центар за лица со целебрална парализа

  3. Оддел – Дневен Центар за деца со аутизам

  4. Оддел – Дневен Центар за деца со аутизам

 6. Служба за права од парична помош на подрачје на општина Аеродром

 7. Служба за права од парична помош на подрачје на општина Бутел

 8. Служба за права од парична помош на подрачје на општина Гази Баба

 9. Служба за права од парична помош на подрачје на општина Ѓорче Петров

 10. Служба за права од парична помош на подрачје на општина Илинден

 11. Служба за права од парична помош на подрачје на општина Карпош

 12. Служба за права од парична помош на подрачје на општина Кисела Вода

 13. Служба за права од парична помош на подрачје на општина Сарај

 14. Служба за права од парична помош на подрачје на општина Сопиште

 15. Служба за права од парична помош на подрачје на општина Центар

 16. Служба за права од парична помош на подрачје на општина Чаир

 17. Служба за права од парична помош на подрачје на општина Шуто Оризари